pdf button

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

pdf buttonPOZIV