25. svibnja 2018. godine počinje primjena Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, koji obrađuju osobne podatke, poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade.

NORMATIVNI OKVIR

  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ostavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine” RH, broj: 42/2018)

VODITELJ OBRADE

Općina Hercegovac
Adresa: Moslavačka ulica 150, 43284 Hercegovac
Kontakt: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr

Na temelju odredbe članka 38. Opće uredbe, Općina je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ime i prezime: Višnja Fel
Kontakt: 043/ 524-560
Telefaks: 043/ 524-505
E-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr