OPĆINA HERCEGOVAC
Moslavačka 150
43284 Hercegovac

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE HERCEGOVAC
Pročelnica: Maja Angjal, mag.oec.
043/524-511

Viši referent za društvene djelatnosti, upravne i opće poslove: Višnja Fel
Telefon: 043/524-560
Fax: 043/524-505
E-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr

Viši referent za računovodstvo i financije: Nena Jurčić
043/524-510

Viši referent za poljoprivredu, gospodarstvo i stambeno komunalne djelatnosti: Ivana Nakani, bacc.admin.publ.

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka u vremenu od 07 do 15 sati.