Općina Hercegovac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

 

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 

  • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
  • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 1,00 kuna
  • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

 

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Hercegovac izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.