Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/18-01/06, Urbroj: 2123/03-02-18-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2018.g.

 

POZIV