Temeljem članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) pravo na naknadu troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Sukladno članku V. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava  za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 5/2023), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura  po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. 

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Zahtjev

Izjava

Privola za obradu podataka