pdf button

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17), članka 46. Statuta Općine Hercegovac („Službeni glasnik Općine Hercegovac“ broj 1/18) i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Hercegovac donosi

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac

 

pdf buttonODLUKA