Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-01/22-01/03, Urbroj: 2103-9-02-22-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2022.g.

I. Predmet javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2022.g.

JAVNI POZIV