pdf button

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 47. Statuta Općine Hercegovac Općinski načelnik Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 2/09) donio je

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2017. godini

 

pdf buttonGODIŠNJI PLAN ZA 2017.GODINU