Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2017. godini, dana 05. travnja 2016. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama

Općine Hercegovac u 2017. godini

(1) U Proračunu Općine Hercegovac za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice športskih udruga Općine Hercegovac.

JAVNI NATJEČAJ

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

A1-OPISNI OBRAZAC

A2-PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

A3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

A4-IZJAVA O PARTNERSTVU

B1-UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

B2-IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE