Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, dana 02.03.2020. g. objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac

na radno mjesto – referent – poljoprivredni redar

 

1. Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac na radno mjesto poljoprivrednog redara u Općini Hercegovac, 1 ( jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 ( šest) mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova

 

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – POLJOPRIVREDNI REDAR

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA