Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Hercegovac (Službeni glasnik, broj 1/16, 5/18 i 4/19) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 1/21) Načelnik Općine Hercegovac raspisuje   

 

NATJEČAJ 

o prodaji nekretnina k.č.br. 527/4, 529/4, 530/5, 546/4, 547 i 977 k.o. Velika Trnava 

u vlasništvu Općine Hercegovac 

 

 

Prijave se dostavljaju najkasnije do 23. svibnja 2023. godine, a ostale informacije možete pronaći na:

Natječaj

Obrazac ponude

Privola za obradu osobnih podataka