Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), sačinili su dana 16. ožujka 2017. godine

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac.