Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 23. kolovoza 2022. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području gradova Čazme, Daruvara, Garešnice, Grubišnog Polja i općina Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Sirač, Štefanje, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac (KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ: 2103-09-22-24). 

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suše da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu. 

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi. 

 

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je: 

  • popunjeni obrazac PN i obrazac prijave (popis čestica), 
  • kopija osobne iskaznice,
  • kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj), 
  • potpisanu izjavu, 
  • potpisanu privolu za obradu osobnih podataka, 
  • dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u (list A i B). 

 

 

Dokumentacija se može predati najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine na: 

  • e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr, 
  • putem pošte na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode“), 
  • osobno predati u Općinu Hercegovac. 

Izjava

Obrazac prijave štete (PN)

Prijava štete (popis čestica)

Privola-suglasnost