Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva KLASA:402-01/23-01/03, URBROJ: 2103 -9 -02/1-23 -1, općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogudih šteta poljoprivrednim proizvođačima sa područja

Općine Hercegovac u 2023.g.

  1. Predmet javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za

sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2023.g.

Javni poziv