JAVNA RASPRAVA Ispis
Petak, 08 Ožujak 2013 10:46

REPUBLIKA HRVATSKA

       BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

                        OPĆINA HERCEGOVAC

                          Jedinstveni upravni odjel

            Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 3. Zaključka Načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/11-01/1, Ur.broj: 2123/03-02-13-7 od 05. ožujka 2013. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

I.

 

            Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 19. ožujka do 02. travnja 2013. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

 

II.

 

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

-          u Hercegovcu, u zgradi Hrvatskog seljačkog doma, Moslavačka 152,

27. ožujka 2013. godine u 1000 sati.

 

III.

 

            Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac mogu se davati na slijedeći način:

 

-  tijela državne uprave, upravna tijela županija, gradova i općina, te pravne osobe s javnim ovlastima

dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, Moslavačka 147, 43 284 Hercegovac do 05. travnja 2013. godine,

 

-  građani i udruge:

upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac,

davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

dostavom pismenih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, Moslavačka 147, 43 284 Hercegovac do 05. travnja 2013. godine,

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitko napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/11-01/1

UR.BROJ: 2123/03-03-13-9

U Hercegovcu, 06. ožujka 2013. godine

                                                                                             PROČELNICA

                                                                              Melita Weber, dr.vet.med., v.r.

 

pdf buttonOBJAVA