Savjet mladih Općine Hercegovac Ispis

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih i članka 32. Statuta općine Hercegovac, Općinsko vijeće općine Hercegovac na sjednici održanoj dana 03. svibnja 2010. godine donijelo je odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Hercegovac.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Hercegovac koji svojim radom osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u lokalnoj sredini.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Hercegovac.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Hercegovca.

U Savjet se biraju mladi u dobi od 15 do 29 godina, koji imaju prebivalište na području Općine, a mandat traje dvije godine. Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika, koji se biraju iz redova izabranih članova savjeta.

 

U okviru svog djelovanja Savjet mladih:

 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Općinskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Općinskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Općinskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Općinskog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj,
 • predlaže Općinskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.


  Za članove Savjeta mladih Općine Hercegovac imenuju se:

  1. Jurčić Kristina – predsjednik
  2. Jurčić Slaven – zamjenik predsjednika
  3. Novotni Ivan
  4. Piščević Dragan
  5. Salopek Martina