Općina Hercegovac
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 05 Travanj 2017 08:39

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac 3/16), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama Općine Hercegovac u 2017. godini, dana 05. travnja 2016. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama

Općine Hercegovac u 2017. godini

(1) U Proračunu Općine Hercegovac za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice športskih udruga Općine Hercegovac.

JAVNI NATJEČAJ

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

A1-OPISNI OBRAZAC

A2-PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

A3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

A4-IZJAVA O PARTNERSTVU

B1-UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

B2-IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI II.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PDF Ispis E-mail
Petak, 17 Ožujak 2017 11:09

Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13), sačinili su dana 16. ožujka 2017. godine

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

o

Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac.

pdf buttonIZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 
22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PDF Ispis E-mail
Utorak, 14 Ožujak 2017 10:32

         Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća

s a z i v a

                 22. sjednicu Općinskog vijeća Hercegovac koja će se održati 17. ožujka 2017.g. (petak) s početkom u 14;30 sati u prostoriji za sastanke Hrvatskog doma u Hercegovcu.

pdf buttonPOZIV

 
JAVNI UVID PDF Ispis E-mail
Utorak, 07 Ožujak 2017 08:57

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonOPĆI DIO

pdf buttonTEKSTUALNI DIO

pdf buttonUVJETI KORIŠTENJA PROSTORA I PODRUČJA POSEBNIH MJERA

pdf buttonHERCEGOVAC

pdf buttonOBAVEZNI PRILOZI

 
JAVNA RASPRAVA PDF Ispis E-mail
Srijeda, 01 Ožujak 2017 08:55

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Hercegovac (Klasa: 350-02/16-01/01, Urbroj: 2123/03-02-17-21 od 24. veljače 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC

 

            Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hercegovac traje od 7. ožujka do 14. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 800 do 1400 sati u zgradi Općine Hercegovac u Hercegovcu, Moslavačka 147, te objavljen na web stranici Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).

pdf buttonJAVNA RASPRAVA

 
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POLJOPRIVREDNICIMA PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 14:09
Općina Hercegovac je raspisala Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2017. godinu.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Hercegovac, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine. Prijavu na Javni poziv možete napraviti sukladno slijedećoj dokumentaciji:
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld